Part 2
  • 純粹 Part 1
  • UVa 13154 - Extreme XOR Sum
  • 關於高效大數除法的那些事
  • 2017 Google Code Jam Round QR
  • 探討平行與優化技術於熱輻射法 (下)
  • 探討平行與優化技術於熱輻射法 (上)
  • 那段過往的蠢事
  • 淺談旅行推銷員問題 (Travelling Salesman Problem) 搜索加速
  • 優化小插曲 下篇
  • Links